VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 


Jaarcongres Relevant 2021

 Di. 16 november 2021
 09:00 - 17:00
Aristo, Amsterdam

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

 

 

 

 

 

 


Jaarcongres Relevant 2021

 Di. 16 november 2021
 09:00 - 17:00
Aristo, Amsterdam

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

Verplaatsing Jaarcongres Relevant 2021

Helaas zien we ons genoodzaakt het Jaarcongres Relevant uit te stellen. Hoewel het congres strikt genomen binnen de maatregelen zou passen, ontvangen we sinds vrijdagmiddag veel afmeldingen, zowel van deelnemers als van sprekers. Hierdoor kunnen we niet meer de variatie en inhoudelijk breedte bieden die u gewend bent van het programma.

Dit betekent dat het Jaarcongres Relevant 2021 niet op dinsdag 16 november plaatsvindt. We zullen het congres verplaatsen. Zo gauw we een nieuwe datum hebben, laten we het u natuurlijk weten.

Deelsessies

Relevant 2021

Een indeling van de de deelsessies is bekend! Klap de titels uit om meer te lezen over de deelsessies.

Laatste update: 9 november 2021

Ronde 1: Infosessies

10:45-11:45

1A EV voor beginners

De meeste professionals zijn al behoorlijk goed op de hoogte van wat er nieuw is aan omgevingsveiligheid vanaf 2021. Maar wat als je dat nog niet bent, of je er nog geen beeld van kan vormen? In 1 uur tijd zie je theorie én praktijk langskomen van de wondere wereld die omgevingsveiligheid heet!

Jan-Willem van Wijngen , Cauberg Huygen
Nancy Oberijé , Oostkracht10
Merle de Lange , Oostkracht10
Marlouce Biemans , Royal HaskoningDHV

 
1B Windturbines bij risicovolle bedrijven

Het plaatsen van windturbines nabij risicovolle bedrijven is een onderwerp dat meer aandacht behoeft. Daarom is voor dat thema een speciale circulaire opgesteld. Namens de Kennistafel Veiligheid Windenergie lichten we in deze sessie de circulaire toe. Ook presenteren we voorbeelden hoe de met de circulaire beoogde risicobeoordeling vorm kan worden gegeven. Een belangrijk onderwerp daarbij is welke combinaties van windturbines en risicovolle bedrijven er wel of geen extra risico’s te vrezen zijn.

Jeroen Eskens , Antea Group NL
Wiro Gruijters , Antea Group NL
Amanda Jansen , Antea Group NL

 
1C Veiligheid en gezondheid in de omgevingsvisie en het omgevingsplan

Deze sessie zit vol en is dus niet meer te selecteren.

Een veilige en gezonde leefomgeving is het hoofddoel van de nieuwe Omgevingswet. De wet introduceert ook een nieuwe systematiek voor externe veiligheid, namelijk van een kwantitatieve benadering van groepsrisico naar aandachtsgebieden per scenario (brand, explosie en gifwolk). Maar welke plek verdient omgevingsveiligheid nu in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan? Een aantal gemeenten in samenwerking met hun veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten is hier al mee aan de slag gegaan. In deze sessie delen we de ervaringen van deze partijen en blikken we vooruit op te nemen vervolgstappen.

Hans Iserief , Gemeente Tilburg
Menno de Jonge , Veiligheidsregio Groningen
Ronald Kooman , Gemeente Dordrecht
Lilian Weeda, Omgevingsdienst West-Brabant

 
1D Klimaatadaptatie bij chemische bedrijven

Het klimaat verandert. Hitteperiodes en extreme piekbuien gevolgd door overstromingen kunnen een gevaar opleveren voor chemische bedrijven. Samen met bedrijven hebben we geïnventariseerd met welke maatregelen we ons kunnen voorbereiden op weersextremen. In deze sessie zullen we deze maatregelen presenteren en toelichten.

Lisette Pompe , RIVM
Harold Pijnenburg , Econos

 
1E Aanwijzing bedrijfsbrandweer in relatie tot stationaire voorzieningen

Ondanks allerlei veiligheidsmaatregelen blijft er altijd een kans dat het mis gaat. In het pallet van mitigerende maatregelen kom je dan snel uit op een keuze tussen stationaire brandveiligheidsvoorzieningen of de inzet van een (bedrijfs-)brandweer.

Er zijn twee aanleidingen waarom een bedrijf een wettelijk verankerde bedrijfsbrandweer dient te hebben. Het ene spoor komt voort uit de Wet Veiligheidsregio’s, het andere kan leiden tot het hebben van eigen bedrijfsbrandweer binnen de mogelijkheden die de Omgevingsvergunning biedt. De sprekers nemen de deelnemers tijdens deze sessie mee in beide sporen.

Frank Lelieveld , Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Erwin de Bruin , Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

 
1F Herziening PGS 31: belangrijkste onderwerpen en wijzigingen

De PGS-richtlijnen beschrijven de best beschikbare technieken voor de opslag van gevaarlijke stoffen. In het kader van de Omgevingswet worden alle bestaande PGS-richtlijnen herzien zodat deze direct toepasbaar zijn onder de Omgevingswet.

De herziene PGS 31 is naar verwachting in 2022 klaar voor de publieke consultatie. Deze richtlijn is van toepassing op de tankopslag tot 150 m³ van overige gevaarlijke vloeistoffen. Door dit brede toepassingsgebied heeft PSG 31 invloed op de bedrijfsvoering van grote bedrijven tot kleine bedrijven. Jan van Dixhoorn (namens VNCI) en Chuchu Yu (namens Mengend Nederland), beiden betrokken bij de herziening van PGS 31, zullen een overzicht geven van de belangrijkste onderwerpen en verwachte wijzigingen in de herziening.

Chuchu Yu , NVZ
Jan Maarten van Dixhoorn , The Dow Chemical Company

 

Ronde 2: Infosessies

12:00-13:00

2A Knelpunten rond risico(contour) emplacementen in Basisnet

In 2019 zijn voor alle emplacementen waar rangeeractiviteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden risicoberekeningen uitgevoerd. De hiervoor ontwikkelde modellering is door het RIVM in een gereviseerd rekenprotocol opgenomen. Het uiteindelijke doel is om de risicoruimte van emplacementen onderdeel te laten zijn van het Basisnet en de overige vereisten onder de Omgevingswet. Na een korte inleiding over de totstandkoming van de risicocontouren staan we in deze stil bij de voorgestelde inpassing. Hoe ziet deze keuze er uit vanuit de optiek van de vervoerskant? Hoe kijkt het lokaal bevoegd gezag hier tegenaan? Hoe zal de monitoring verlopen? Wat is de relatie met naleving risicoruimte en naleving overige regels lokaal? Is het een voordeel om deze zaken los te koppelen of kunnen lokale eisen in een vergunning nog steeds leiden tot een inperking van gebruiksruimte? Kortom. Invalshoeken genoeg voor een levendige discussie waarin mogelijk goede inzichten komen voor de toekomstige inpassing.

Monique Berrevoets , Antea Group NL
Roel Kouwen , Antea Group NL
Gré van der Veen , Antea Group NL
Monique Berrevoets

 
2B Veiligheidsafstanden van multi-fuel tankstations

Door de ingezette energietransitie neemt naar verwachting het aantal multi-fuel tankstations (MFTs) de komende jaren toe. Bij een MFT kunnen verschillende soorten brandstof worden getankt, zoals LNG, CNG, waterstof, LPG, benzine en diesel. Voor de beheersing van de risico’s is er regelgeving voor de afzonderlijke brandstoffen en zijn er PGS-richtlijnen. De vraag is hoe met de combinatie van verschillende brandstoffen moet worden omgegaan. Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het RIVM hier een oriënterend onderzoek naar uitgevoerd. De resultaten zijn begin 2021 gepubliceerd in een rapport. Als vervolg hierop is het RIVM gevraagd nader te verkennen of sommatie van de risico's van de afzonderlijke brandstoffen in een MFT kan leiden tot een significant grotere PR 10-6 contour. En zo ja, of deze situaties in de praktijk ook te verwachten zijn. In deze sessie gaan we in op de in- en externe veiligheidsafstanden voor MFTs en wat dit in de praktijk kan betekenen.

Rikkert Hansler , RIVM
Gerald Laheij , RIVM

 
2C Projectplan invoering (R)EV - gezamenlijk IenW VNG IPO en IFV

Een projectmatige aanpak voor invoering van (Register) Externe Veiligheid wordt voorbereid door IenW IPO VNG ODNL en IFV. De inzet is de randvoorwaarden te regelen die Bevoegd Gezag en Omgevingsdiensten nodig hebben om externe veiligheid per datum inwerkingtreding Omgevingswet te kunnen inbedden in omgevingsbeleid en VTH. Beoogd projectleider van dit interbestuurlijke project Vincent Aalbers geeft tekst en uitleg.

Een van die randvoorwaarden is dat kwetsbare gebouwen en locaties zijn aan gewezen en zichtbaar zijn. Deze verbonden met de drempelwaarden voor opslag gevaarlijke stoffen. Wat zijn verschillen tussen Bkl en Wvr? Waar lopen gemeenten tegenaan bij het aanleveren van deze gegevens? Hoe worden gegevens voor initiatiefnemers op een kaart getoond? Op welke wijze moet EV-advisering hiermee rekening houden? Een presentatie over de achtergronden vanuit het gezichtspunt van de veiligheidsregio’s door Guus Welter, projectleider DSO Veiligheidsregio’s bij het IFV.

Guus Welter , IFV
Vincent Aalbers , VNG

 
2D Financiële zekerheidstelling voor bedrijven met gevaarlijke stoffen

Er is een aanpassing van het Omgevingsbesluit voorgesteld waarmee de wetgever Brzo-bedrijven wil verplichten om financiële zekerheid te stellen. Het doel is om te voorkomen dat overheden na faillissement van een bedrijf kosten moeten maken voor het herstellen van milieuschade of het saneren van bedrijfsterreinen. . Ook voor afvalverwerkende bedrijven zou hier een mogelijkheid moeten komen. In de sessie worden de achtergronden en uitwerking van de aanpassing toegelicht.

Willem van Lanschot , Brabers

 
2E Naar een veilig gebruik van lithium-ion batterijen

Het gebruik van lithium-ion batterijen neemt snel toe. Dit vergroot de behoefte aan duidelijke richtlijnen en kaders voor dit onderwerp. Vorig jaar is een toelichting gegeven op de stand van zaken van de twee nieuwe delen in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen: één voor de opslag van Li-ionbatterijen en één voor de toepassing in energie-opslagsystemen. In deze sessie geven we een update van de huidige stand van zaken.

Elske van de Fliert , Zero-e

 
2F Ontwikkeling rekenvoorschrift vervoer gevaarlijke stoffen

Het Rekenvoorschrift module III gaat over het vervoer van gevaarlijke stoffen en is onderdeel van het handboek omgevingsveiligheid van het RIVM. Het rekenvoorschrift beschrijft hoe afstanden voor het plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden voor dit vervoer over wegen, spoorwegen en binnenwateren technisch kunnen worden berekend. In deze sessie wordt de opzet van het rekenvoorschrift gepresenteerd. Nieuwe inzichten worden toegelicht.

Mark van de Ven , RIVM

 
2G Externe veiligheid integreren in een duurzaam bouwproces

Externe veiligheid integreren in het bouwproces klinkt mooi, maar vereist wel specifieke kennis en vaardigheden. Hoe weeg je bijvoorbeeld de eisen af rondom de energietransitie, circulaire economie, natuur-inclusief bouwen en veiligheid? Op wat voor manier zorg je dat EV-belangen worden meegenomen in die afweging? En hoe hoog op de prioriteitenlijst staat EV eigenlijk? In deze brainstormsessie discussiëren we over de afweging die het bevoegd gezag moet maken om alle thema’s mee te nemen in haar bouwopgave. Naast genoemde vragen krijgt ook het regelen van de kennisdeling aandacht, te meer daar er aan een visie op de EV-kennisinfrastructuur wordt gewerkt.

Drie sprekers vanuit de wereld van duurzaam bouwen nemen ons kort mee in hun wereld, waarna we in een interactieve sessie ingaan op actuele kwesties. Na afloop weet je waar je kennis over de bouwwereld en het bouwproces kunt halen, wat je moet weten en hoe je jezelf beter positioneert in het proces.

Jan-Willem van Wijngen , Cauberg Huygen
Rinus Vader , Royal HaskoningDHV
Simone van Dijk , Royal HaskoningDHV
Marlouce Biemans , Royal HaskoningDHV

 

Ronde 3: Workshops

15:00-16:15

3A Jurisprudentie Externe Veiligheid

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente uitspraken praten Esther Broeren en Christiaan Soer u bij over de rechtspraak op het gebied van externe veiligheid. Aansluitend is er ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Esther Broeren , Element Advocaten
Christiaan Soer , Royal HaskoningDHV

 
3B Niet meer rekenen in een aandachtsgebied?

Deze sessie zit vol en is dus niet meer te selecteren.

Aandachtsgebieden vervangen een belangrijk deel van het groepsrisico. Dit betekent dat je in één oogopslag kunt zien waar je wel kunt bouwen zonden restricties en waar niet. We hoeven dus geen groepsrisico meer te berekenen om toch veilig ruimtelijk te kunnen ontwerpen. Maar wat nu als je binnen een aandachtsgebied iets op een veilige manier wilt ontwikkelen? Die vraag staat in deze sessie centraal. Binnen een aandachtsgebied zijn namelijk maatregelen mogelijk om de effecten van een incident te beperken en bewoners te beschermen. We gaan in op vragen als: Wat is de invloed van de omgeving op de effectiviteit van deze maatregelen? Hoe kun je bepalen welke maatregelen op welke plek effectief zijn? En is het nodig om hieraan te rekenen?

Lisette Pompe , RIVM
Leonie Mentink , AVIV BV

 
3C - vervallen

 

 
3D Kansen voor maatwerk in aandachtsgebieden

Wanneer aandachtsgebieden berekend moeten worden, wordt gebruik gemaakt van Safeti-NL. Voor alle Seveso-bedrijven en diverse overige Bevi-bedrijven moeten de aandachtsgebieden berekend worden. Bij het berekenen van de aandachtsgebieden wordt gebruik gemaakt van de gegevens die in de bestaande QRA (kwantitatieve risicoanalyse) staan. Hierbij wordt geen rekening gehouden met relevante omgevingsvariabelen die van invloed kunnen zijn op de effecten. Zo kunnen aanwezige wallen en de verhoogde ligging van snelwegen rondom een BRZO-bedrijf een effectieve bescherming zijn tegen de effecten van brand en explosie. Het te beschermen gebied is dan kleiner dan de omvang berekend met Safeti-NL. Ook niet alle risico- of effectreducerende maatregelen die ter plaatse zijn genomen maken onderdeel uit de QRA. Daarnaast zijn in veel gevallen de kansen op bepaalde effecten zeer klein.

Dit alles kan bepalend zijn voor waar welke aanvullende maatregelen van belang zijn. Daarom is het van belang om de aandachtsgebieden zo goed mogelijk te relateren aan de omgeving. Dit vereist maatwerk, zodat men de juiste beschermende maatregelen op de juiste plaats toepast. In deze sessie presenteren we de mogelijkheden. Dit geeft beter inzicht in de te nemen maatregelen. Naast de wettelijke aandachtsgebieden introduceren we bovendien een nieuw gebied: maatregelengebieden.

Reinoud Scheres , AVIV BV

 
3E Bouwkundige maatregelen en omgevingswet; en nu?

Ook in aandachtsgebieden wordt volop gebouwd. Juist daarom is het van belang om hier met behulp van bouwkundige maatregelen bescherming te bieden tegen de gevolgen voor de omgeving van werkzaamheden. Tijdens de workshop delen experts hun ervaringen op dit gebied. Zij gaan daarbij expliciet in op de aandachtspunten bij het ontwerp van gebouwen in aandachtsgebieden en bij het stellen van bouwkundige eisen aan dit ontwerp. Doel is u inzichten te geven in de afweging en toepassing van bouwkundige maatregelen in aandachtsgebieden, de (nieuwe) uitdaging in de Omgevingswet.

Jeroen Neuvel , RIVM
Jan-Willem van Wijngen , Cauberg Huygen
Johan van der Graaf , IFV
Susan Eggink-Eilander , Antea Group NL
Karen van Tol , Royal HaskoningDHV

 
3F Havens cruciaal voor energietransitie én veiligheid

De energietransitie komt in rap tempo op ons af. Zeker is inmiddels dat nieuwe energiedragers in de vorm van ‘moleculen’ een grote rol gaan spelen. Onze havens zullen een cruciale rol spelen in de import en op- en overslag van nieuwe energiedragers. Eén van de aspecten die daarbij een rol speelt is omgevingsveiligheid. Deze sessie staat wij bij:

  • Welke rol spelen havens in het nieuwe energiesysteem?
  • Welke mogelijke moleculen gaan we als NL importeren?
  • Hoe zorgen we voor voldoende fysieke en milieuruimte?
  • Welke rol speelt infrastructuur, waaronder nieuwe leidingstroken, in dit geheel?

Alan Dirks , Havenvereniging Rotterdam Port of Rotterdam
Simone van Dijk , Royal HaskoningDHV

 
3G Aan de slag met aandachtsgebieden. #hoedan

Aandachtgebieden voor brand, explosie en gifwolken vormen het hart van het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid. Een vertaling van het beleid hiervoor krijgt een plek in het omgevingsplan. Het al dan niet aanwijzen van voorschriftengebieden maakt hier ook onderdeel van uit. Maar hoe doe je dat? Welke keuzemogelijkheden zijn er? Kun je verschillende zones onderscheiden? Welke plek hebben (bouwkundige) maatregelen in deze afweging? Kan de factor kans nog een rol spelen? En wat betekent dit voor de communicatie met burgers? Deze vragen komen aan bod tijdens de workshop. Er is overigens geen goed of fout. Uiteindelijk gaat het om de onderbouwing van je besluit, zorgvuldige communicatie daarover en een goede, robuuste vertaling van je afwegingen naar het omgevingsplan.

Michiel Ooms , Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Roel Schaap , Royal HaskoningDHV
Philip Stohr , Royal HaskoningDHV


Roel, Philip