VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 


Jaarcongres Relevant 2021

 Di. 16 november 2021
 09:00 - 17:00
Aristo, Amsterdam

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

 

 

 

 

 

 


Jaarcongres Relevant 2021

 Di. 16 november 2021
 09:00 - 17:00
Aristo, Amsterdam

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

Deelsessies

Relevant 2021

Een deel van de deelsessies is bekend, de indeling per ronde moet nog gemaakt worden.

Uitklappen om meer te lezen over de deelsessies.

Laatste update: 13 september 2021

Veiligheid en gezondheid in de omgevingsvisie en het omgevingsplan

Een veilige en gezonde leefomgeving is het hoofddoel van de nieuwe Omgevingswet. De wet introduceert ook een nieuwe systematiek voor externe veiligheid, namelijk van een kwantitatieve benadering van groepsrisico naar aandachtsgebieden per scenario (brand, explosie en gifwolk). Maar welke plek verdient omgevingsveiligheid nu in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan? Een aantal gemeenten in samenwerking met hun veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten is hier al mee aan de slag gegaan. In deze sessie delen we de ervaringen van deze partijen en blikken we vooruit op te nemen vervolgstappen.

 
Externe veiligheid in het bouwproces

Externe veiligheid integreren in het bouwproces klinkt mooi, maar vereist wel specifieke kennis en vaardigheden. Hoe weeg je bijvoorbeeld de eisen af rondom de energietransitie, circulaire economie, natuur-inclusief bouwen en veiligheid? Op wat voor manier zorg je dat EV-belangen worden meegenomen in die afweging? En hoe hoog op de prioriteitenlijst staat EV eigenlijk? In deze brainstormsessie discussiëren we over de afweging die het bevoegd gezag moet maken om alle thema’s mee te nemen in haar bouwopgave. Naast genoemde vragen krijgt ook het regelen van de kennisdeling aandacht, te meer daar er aan een visie op de EV-kennisinfrastructuur wordt gewerkt.

Drie sprekers vanuit de wereld van duurzaam bouwen nemen ons kort mee in hun wereld, waarna we in een interactieve sessie ingaan op actuele kwesties. Na afloop weet je waar je kennis over de bouwwereld en het bouwproces kunt halen, wat je moet weten en hoe je jezelf beter positioneert in het proces.

 
Windturbines bij risicovolle bedrijven

Het plaatsen van windturbines nabij risicovolle bedrijven is een onderwerp dat meer aandacht behoeft. Daarom is voor dat thema een speciale circulaire opgesteld. Namens de Kennistafel Veiligheid Windenergie lichten we in deze sessie de circulaire toe. Ook presenteren we voorbeelden hoe de met de circulaire beoogde risicobeoordeling vorm kan worden gegeven. Een belangrijk onderwerp daarbij is welke combinaties van windturbines en risicovolle bedrijven er wel of geen extra risico’s te vrezen zijn.

 
Veiligheidsafstanden van multi-fuel tankstations

Door de ingezette energietransitie neemt naar verwachting het aantal multi-fuel tankstations (MFTs) de komende jaren toe. Bij een MFT kunnen verschillende soorten brandstof worden getankt, zoals LNG, CNG, waterstof, LPG, benzine en diesel. Voor de beheersing van de risico’s is er regelgeving voor de afzonderlijke brandstoffen en zijn er PGS-richtlijnen. De vraag is hoe met de combinatie van verschillende brandstoffen moet worden omgegaan. Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het RIVM hier een oriënterend onderzoek naar uitgevoerd. De resultaten zijn begin 2021 gepubliceerd in een rapport. Als vervolg hierop is het RIVM gevraagd nader te verkennen of sommatie van de risico's van de afzonderlijke brandstoffen in een MFT kan leiden tot een significant grotere PR 10-6 contour. En zo ja, of deze situaties in de praktijk ook te verwachten zijn. In deze sessie gaan we in op de in- en externe veiligheidsafstanden voor MFTs en wat dit in de praktijk kan betekenen.

 

Jurisprudentie Externe Veiligheid

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente uitspraken praten Esther Broeren en Christiaan Soer u bij over de rechtspraak op het gebied van externe veiligheid. Aansluitend is er ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

 
Klimaatadaptatie bij chemische bedrijven

Het klimaat verandert. Hitteperiodes en extreme piekbuien gevolgd door overstromingen kunnen een gevaar opleveren voor chemische bedrijven. Samen met bedrijven hebben we geïnventariseerd met welke maatregelen we ons kunnen voorbereiden op weersextremen. In deze sessie zullen we deze maatregelen presenteren en toelichten.

 

 
Naar een veilig gebruik van lithium-ion batterijen

Het gebruik van lithium-ion batterijen neemt snel toe. Dit vergroot de behoefte aan duidelijke richtlijnen en kaders voor dit onderwerp. Vorig jaar is een toelichting gegeven op de stand van zaken van de twee nieuwe delen in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen: één voor de opslag van Li-ionbatterijen en één voor de toepassing in energie-opslagsystemen. In deze sessie geven we een update van de huidige stand van zaken.

 
Knelpunten rond risico(contour) emplacementen in Basisnet

In 2019 zijn voor alle emplacementen waar rangeeractiviteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden risicoberekeningen uitgevoerd. De hiervoor ontwikkelde modellering is door het RIVM in een gereviseerd rekenprotocol opgenomen. Het uiteindelijke doel is om de risicoruimte van emplacementen onderdeel te laten zijn van het Basisnet en de overige vereisten onder de Omgevingswet. Na een korte inleiding over de totstandkoming van de risicocontouren staan we in deze stil bij de voorgestelde inpassing. Hoe ziet deze keuze er uit vanuit de optiek van de vervoerskant? Hoe kijkt het lokaal bevoegd gezag hier tegenaan? Hoe zal de monitoring verlopen? Wat is de relatie met naleving risicoruimte en naleving overige regels lokaal? Is het een voordeel om deze zaken los te koppelen of kunnen lokale eisen in een vergunning nog steeds leiden tot een inperking van gebruiksruimte? Kortom. Invalshoeken genoeg voor een levendige discussie waarin mogelijk goede inzichten komen voor de toekomstige inpassing.

 

EV voor beginners

De meeste professionals zijn al behoorlijk goed op de hoogte van wat er nieuw is aan omgevingsveiligheid vanaf 2021. Maar wat als je dat nog niet bent, of je er nog geen beeld van kan vormen? In 1 uur tijd zie je theorie én praktijk langskomen van de wondere wereld die omgevingsveiligheid heet!

 
Kansen voor maatwerk in aandachtsgebieden

Wanneer aandachtsgebieden berekend moeten worden, wordt gebruik gemaakt van Safeti-NL. Voor alle Seveso-bedrijven en diverse overige Bevi-bedrijven moeten de aandachtsgebieden berekend worden. Bij het berekenen van de aandachtsgebieden wordt gebruik gemaakt van de gegevens die in de bestaande QRA (kwantitatieve risicoanalyse) staan. Hierbij wordt geen rekening gehouden met relevante omgevingsvariabelen die van invloed kunnen zijn op de effecten. Zo kunnen aanwezige wallen en de verhoogde ligging van snelwegen rondom een BRZO-bedrijf een effectieve bescherming zijn tegen de effecten van brand en explosie. Het te beschermen gebied is dan kleiner dan de omvang berekend met Safeti-NL. Ook niet alle risico- of effectreducerende maatregelen die ter plaatse zijn genomen maken onderdeel uit de QRA. Daarnaast zijn in veel gevallen de kansen op bepaalde effecten zeer klein.

Dit alles kan bepalend zijn voor waar welke aanvullende maatregelen van belang zijn. Daarom is het van belang om de aandachtsgebieden zo goed mogelijk te relateren aan de omgeving. Dit vereist maatwerk, zodat men de juiste beschermende maatregelen op de juiste plaats toepast. In deze sessie presenteren we de mogelijkheden. Dit geeft beter inzicht in de te nemen maatregelen. Naast de wettelijke aandachtsgebieden introduceren we bovendien een nieuw gebied: maatregelengebieden.

 

 
Niet meer rekenen in een aandachtsgebied?

Aandachtsgebieden vervangen een belangrijk deel van het groepsrisico. Dit betekent dat je in één oogopslag kunt zien waar je wel kunt bouwen zonden restricties en waar niet. We hoeven dus geen groepsrisico meer te berekenen om toch veilig ruimtelijk te kunnen ontwerpen. Maar wat nu als je binnen een aandachtsgebied iets op een veilige manier wilt ontwikkelen? Die vraag staat in deze sessie centraal. Binnen een aandachtsgebied zijn namelijk maatregelen mogelijk om de effecten van een incident te beperken en bewoners te beschermen. We gaan in op vragen als: Wat is de invloed van de omgeving op de effectiviteit van deze maatregelen? Hoe kun je bepalen welke maatregelen op welke plek effectief zijn? En is het nodig om hieraan te rekenen?