VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 


Jaarcongres Relevant 2024

 Wo. 27 maart 2024
 09:00 - 17:00
Provinciehuis Noord-Brabant, 's Hertogenbosch

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

 

 

 

 

 

 


Jaarcongres Relevant 2024

 Wo. 27 maart 2024
 09:00 - 17:00
Provinciehuis Noord-Brabant, 's Hertogenbosch

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

Deelsessies*

Jaarcongres Relevant 2024


 

Klap de titels uit om meer te lezen.


Ronde 1: Infosessies

11:00-11:45

1A - Windturbines, volop in de actualiteit

De methode om de risico’s van windturbines voor de omgeving te berekenen is volop in beweging. De scenario’s en frequenties voor het falen van windturbines zijn geactualiseerd. Ook de actualisatie van de wijze waarop het berekenen van de effecten van windturbines gedaan wordt, is vergevorderd.

Tijdens deze infosessie neemt het RIVM u mee in de laatste stand van zaken rond de rekenmethode.
Aan de hand van een paar voorbeelden worden op hoofdlijn de verschillen tussen het oude model en de gedachten achter het nieuwe model toegelicht.

Wij verwachten ook dit jaar weer levendige discussies!

Henk Jan Manuel , RIVM
Sylvia Versluis , RIVM
Jochem Wijten , RIVM
Jeroen Eskens , Antea Group
Wiro Gruijters , Antea Group
Jort Kramer, Antea Group

 
1B - VOL - Gevolgen van de energietransitie voor omgevingsveiligheid: hoe verder?

 In deze sessie geven we een overzicht van trends en ontwikkelingen en een samenvatting van (nieuwe) veiligheidsrisico’s als gevolg van de energietransitie. Vervolgens gaan we in op de mogelijke gevolgen daarvan voor bedrijven, overheden, wetenschap en ontwerpers met de centrale vraag:

“Wat moet ik nu doen: wat, waarom, hoe, en wanneer?”.

We ronden af met de voorgenomen planning en discussie over samenwerking in (nieuwe) veiligheidsprojecten van de SDN met (o.a.) de SDN-koploperbedrijven, ISPT, NLHydrogen, RIVM, NIPV, TU Delft, universiteit Twente, Saxion, RSM Erasmus, TNO en vele anderen.


Jeroen Neuvel , RIVM
Johan van Middelaar , Safety Delta Nederland

 
1C - Scenario(boek) Energietransitie

Veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en gebiedsbeheerders hebben voor de uitvoering van hun taken inzicht nodig in de incidentscenario’s die van belang zijn voor de omgevingsveiligheid. Voor de energietransitie, voor de opwekking van alternatieve energie en het gebruik van nieuwe energiedragers, waren er nog geen uitgewerkte scenario’s. De nu beschikbare scenario’s bieden een goed toegankelijke kennisbasis voor het adviseren over projectaanvragen rondom de energietransitie. Het NIPV heeft de 24 scenario’s samen met vijf veiligheidsregio’s, een omgevingsdienst en een havenbedrijf opgesteld.

De scenario’s zijn ontleend aan (infrastructurele) energietransitieprojecten waarmee zij te maken hebben (gehad) en waarover zij adviseren. In deze presentatie zullen we samen een aantal opmerkelijke scenariokaarten bekijken. We zullen ingaan op het onderzoek en de totstandkoming van de scenariokaarten. Dan zal blijken dat niet alleen een kritische houding, maar ook vindingrijkheid is benodigd voor het ontwikkelen van nieuwe incidentscenario’s.

Aansluitend zal worden vermeld welke scenario’s er momenteel in ontwikkeling zijn en is er ruimte voor inbreng van ideeën voor nieuwe scenario’s.

Scenario’s bekijken? Ga naar de website Scenarioboek Energietransitie:
https://scenarioboeken.nipv.nl/

Henk Brans , NIPV

 
1D - Kennis, de sleutel naar een veilige toekomst

De wereld verandert snel. Of het nu gaat om het werken met de Omgevingswet, de energietransitie of de grote woningbouwopgave: realisatie van nieuwe initiatieven is vrijwel altijd een complexe puzzel. De veranderingen vragen van ons allen dat wij over voldoende, goede, technisch-inhoudelijk verantwoorde kennis beschikken om de juiste beslissingen te kunnen (laten) nemen. Ook zullen wij kennis efficiënt en effectief moeten verbinden om in tijden van schaarste aan die kennisbehoefte te kunnen voldoen én de wens om ontwikkelingen te versnellen mogelijk te maken.

In deze infosessie staan we stil bij de kennisleemten en kennisbehoeften die wij zien. We nemen jullie mee in de door VNG ontwikkelde kennisinfrastructuur en jullie eigen rol daarin. Bovendien willen we gezamenlijk met jullie een kennisagenda opstellen en bepalen hoe we kunnen borgen dat die kennisagenda wordt uitgevoerd. Daarbij gaat het om vragen zoals: welke kennis hebben we nodig voor een veilige energietransitie, welke kennis ontbreekt, hoe komen we tot een onderbouwde keuze van (bouwkundige) maatregelen, hoe zorgen wij voor voldoende kennis en ervaring bij werknemers die met nieuwe energiedragers werken, hoe gaan we om met aandachtsgebieden in het omgevingsplan, hoe zorgen we ervoor dat veiligheid van de energietransitie en omgevingsveiligheid prominenter in de opleidingsprogramma’s van hogescholen en universiteiten komen, etc. Meedenken over de sleutel naar een veilige toekomst? Dan gaan we graag het gesprek met je aan.

Lilian Weeda ,
Landelijk Platform Veilige Leefomgeving
Wessel Roodhorst ,
Royal HaskoningDHV
Henrieke Heideman ,
RIVM, Workshops Omgevingsveiligheid
Cosima Stähler ,
RIVM, Workshops Omgevingsveiligheid
Andrew Harijgens ,
VNG, kwartiermaker KIS Omgevingsveiligheid

 
1E - VOL - Omgevingsveiligheid in Omgevingsplan

De infosessie zit vol. Inschrijven niet meer mogelijk.

Na de invoering van de Omgevingswet zijn veel gemeenten gestart (of gaan ze starten) met de omzetting van de bestaande ruimtelijke plannen naar het Omgevingsplan. In de sessie gaan we in op de uitdagingen en mogelijkheden die er zijn bij het borgen van Omgevingsveiligheid in het Omgevingsplan. Regels zijn slechts het sluitstuk, welke strategische beslissingen moeten worden genomen?

Philip Stohr , Royal HaskoningDHV

Simone van Dijk , Royal HaskoningDHV, Kennistafels Aandachtsgebieden en Transport

 

Ronde 2: Infosessies

12:00-12:45

2A - VOL - De risico’s van lithium-ion batterijen in energieopslagsystemen en opslagen

De infosessie zit vol. Inschrijven niet meer mogelijk.

Deze presentatie gaat in op twee recente onderzoeken van het RIVM en het NIPV.
Energieopslagsystemen zijn in opkomst door de energietransitie. Het opslaan van veel energie op één plek kan risico’s met zich meebrengen. Daarom heeft het RIVM onderzocht hoe groot de effecten van een incident met een energieopslagsysteem met lithium-ion batterijen kunnen zijn en of hier bij nieuwe initiatieven rekening mee gehouden moet worden.

Het tweede deel van de presentatie gaat in op een recent onderzoek van het NIPV naar het opslaan van batterijen in brandcompartimenten groter dan 2500m². Waar de nieuwe PGS 37-2 dit als maximale compartimentsgrootte stelt, heeft het NIPV gekeken of als overwogen wordt om in grotere brandcompartimenten batterijen op te slaan, er bovenop de PGS 37-2 een set van maatregelen genomen kan worden om in dit soort grote brandcompartimenten een nog hoger veiligheidsniveau te bereiken.

Nieuwsgierig hoe beide onderzoeken zijn aangepakt? Meld je aan!

Sylvia Versluis , RIVM
Jochem Wijten , RIVM
Tom Hessels , NIPV

 
2B - Rekeninstrumenten omgevingsveiligheid 2025

Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari 2025 één rekenpakket voorgeschreven wordt voor het berekenen van de risico’s van activiteiten met gevaarlijke stoffen, Safeti-NL. Dit kan dan ook toegepast worden voor het berekenen van de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen. In deze infosessie informeren we u over de aanpassingen in Safeti-NL hiervoor en de consequenties van het voorschrijven van één rekenpakket. Ook informeren we u over nieuwe ontwikkelingen, zoals een mogelijke dosisbenadering voor brandaandachtsgebieden.

Arjen Schulenberg , AVIV
Paul Uijt de Haag, Centrum Veiligheid, RIVM

 
2C - Ontwikkelkansen voor de jonge EV-adviseur

Ben je onder de 35 jaar en werk je in het werkveld externe veiligheid? Kom dan zeker met ons in gesprek. In deze sessie delen we welke kansen en uitdagingen we zien om als ‘jonge’ adviseur te ontwikkelen op het thema externe veiligheid. We gaan ook graag in gesprek. We horen graag welke wensen en ideeën er leven om te zorgen dat we jonge mensen blijvend kunnen interesseren voor dit mooie werkveld.

Stef van der Zee , Oostkracht10
Merijn Moes  , Oostkracht10
Bianca van Kooij , Omgevingsdienst Achterhoek

 
2D - VOL - Vervoer gevaarlijke stoffen en de energietransitie

De infosessie zit vol. Inschrijven niet meer mogelijk.

De energietransitie is in volle gang. Hiermee worden niet alleen nieuwe gevaarlijke stoffen geïntroduceerd, maar krijgen bestaande stoffen een nieuwe toepassing. Welke impact heeft dit op de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen door Nederland en welke nieuwe milieu belastende activiteiten gaan hier mee gepaard? Er zullen nieuwe transportstromen ontstaan, maar de bestaande transportstromen zullen ook veranderen. Nieuwe brandstoffen (waterstof, batterijen, LNG) zullen ook getankt gaan worden. Welke impact heeft dit op de externe veiligheidsrisico’s en welke onderzoeken zijn al uitgevoerd. Deze informatiesessie geeft hier een overzicht van.

Leonie Mentink , AVIV
Reinoud Scheres  , AVIV

 
2E - REV-café

In het REV-café treft u betrokkenen vanuit het REV-team. Zij zijn benaderbaar voor specifieke informatie over aandachtsgebieden en kwetsbare gebouwen en locaties. Maar u kunt ook spreken met IPLO-collega’s die zich bezig houden met de REV-informatie in de Atlas Leefomgeving en de acties die vanuit het REV-beheer zijn ingezet op het verbeteren van de datakwaliteit. Met een rondgang langs de tafels kunt u alle informatie ophalen en wij zijn op zoek naar uw suggesties voor verbetering.

Rianne Dobbelsteen , Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Robby Veders , Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Michiel Feijt , Rijkswaterstaat
Nienke Schuur , Rijkswaterstaat
Mohamed El Allouchi, Rijkswaterstaat

 
2F - Leren van incidenten en hoe past dit binnen Safe-by-Design

Safe-by-Design is een filosofie gericht op het zo vroeg mogelijk adresseren van veiligheid. Het ministerie I&W stimuleert het toepassen van deze filosofie ook binnen de energietransitie ter bevordering van de omgevingsveiligheid.

Hoe kun je leren van het verleden en incidenten?
Welke informatie is al beschikbaar voor iedereen?

Roel Steenbergen ,
Antea Group Nederland

 

Ronde 3: Workshops

15:15-16:30

3A - Jurisprudentie Externe Veiligheid

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente uitspraken praten Christiaan Soer (Royal HaskoningDHV) en Esther Broeren (ELEMENT Advocaten) u bij over de rechtspraak op het gebied van externe veiligheid.

Aansluitend is er ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Christiaan Soer , Royal HaskoningDHV Nederland BV
Esther Broeren , ELEMENT Advocaten

 
3B - Integratie en meetbaarheid van gezondheid met de nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet brengt uitdagingen met zich mee, maar ook kansen in relatie tot Gezondheid. Gezondheid is een van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet. Hierdoor krijgt gezondheid een meer sturende rol binnen de ruimtelijke planvorming.

Maar hoe integreer je gezondheid en ruimtelijke planvorming? Hoe maak je dit concreet en meetbaar? Hoe ver zijn andere organisaties hiermee? En hoe verhoudt zich dat tot externe veiligheid in de Omgevingswet? Dat zijn allemaal vragen waar we in deze interactieve workshop op ingaan. Dus meld je aan en verdiep je in de nieuwe wereld van omgevingsgezondheid. 

Marlouce Biemans , Royal HaskoningDHV
Amanda Jacobs-Jansen , Antea Groeup

 
3C - Adviseur EV aan de omgevingstafel

Eindelijk is de Omgevingswet er. Naast nieuwe regels, integrale instrumenten en nieuw digitaal stelsel beoogt de Omgevingswet bovenal een nieuwe manier van (samen)werken. Hét symbool van deze cultuuromslag is de omgevingstafel. Een tafel waaraan initiatiefnemers, ketenpartners en andere belanghebbenden gezamenlijk een initiatief proberen mogelijk te maken. Maar wat betekent dit voor de EV adviseur? Hoe breng je in die dynamiek effectief jouw advies aan de man? Kom naar de workshop!

Tom Reijers , Oostkracht10
Albrecht Klaas , Qompaan

 
3D - VOL - Omgevingsveiligheid: de effectiviteit van een fysieke barrière in een explosieaandachtsgebied

De workshop zit vol. Inschrijven niet meer mogelijk.

Bij een explosie kunnen nabijgelegen gebouwen beschadigd raken en kunnen er slachtoffers vallen. Een barrière zoals een betonnen muur of een aarden wal kan soms helpen die schade te verminderen. Maar dat betekent niet dat een barrière altijd voldoende bescherming biedt. Om inzicht te bieden in de effectiviteit van dergelijke barrières, deelt het NIPV samen met het RIVM en Antea Group tijdens deze sessie de gebundelde kennis over explosies en de effectiviteit van barrières. Deze inzichten helpen om in te schatten of een barrière enige bescherming kan bieden bij een explosie.

Margreet Spoelstra , NIPV
Jeroen Neuvel , RIVM
Matthijs de Maaijer , Antea Group
Chris Vleer , Gemeente Den Bosch

 
3E - Omgevingsveiligheid en keuzes maken in het Omgevingsplan “Vaak bu-j te bange”

De afgelopen jaren is al veel gesproken over de aandachtsgebieden in het Omgevingsplan. Maar nu is het tijd om woorden om te zetten in daden! Er zijn vragen gesteld over wanneer je een voorschriftengebied moet aanwijzen en wanneer omgevingsmaatregelen nou noodzakelijk zijn? Wanneer is het veilig genoeg? Dit zijn terechte vragen waar geen standaard antwoord op te geven is. Er bestaat geen goed of fout in deze. Wat wel moet gebeuren is dat er keuzes gemaakt moeten worden en er moet ambitie getoond worden. In deze workshop gaan we aan de slag met het proces dat hiervoor doorlopen kan worden en gaan we keuzes maken. De impact van de gemaakte keuzes gaan we daarna toepassen op praktijkcases om zo de gevolgen van de gemaakte keuzes inzichtelijk te krijgen. En zoals gezegd is hierbij geen sprake van “goed of fout”, maar enkel van “afgestemd en goed onderbouwd”

Leonie Mentink , AVIV
Reinoud Scheres  , AVIV

 
3F - Omgevingsveiligheid voor beginners in relatie tot Omgevingswet

De meeste professionals zijn al behoorlijk goed op de hoogte van de nieuwigheden in omgevingsveiligheid onder de Omgevingswet. Bent u dat nog niet, of kunt u er zich nog geen beeld van vormen? In een uur ziet u theorie én praktijk langskomen van de wondere wereld die omgevingsveiligheid heet!" 

Nandi van Voorst , Oostkracht10
Jan Willem van Wijngen , Cauberg Huygen

 


* Programma onder voorbehoud van wijzigingen