VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshopronde

W1 - Maatregelenpraktijk van Dokter Bouw

Spreker: Jan-Willem van Wijngen (DPA Cauberg Huygen)

Aan de hand van de praktijk neemt ‘Dokter Bouw’ u mee in de wereld van de bouwers en ontwikkelaars. Met behulp van voorbeelden uit de praktijk van alledag krijgt u inzicht in de voor- en nadelen van mogelijke maatregelen voor gebouwen. Tevens worden alternatieven voorgelegd om te komen tot een goed en vooral uitvoerbaar ontwerp. De ervaringen van één jaar ‘Regeling bouwbesluit met externe veiligheidsvoorschriften’ komen eveneens aan bod. Zowel adviseurs in de bouw als stedenbouwkundigen en RO-deskundigen hebben baat bij de maatregelenpraktijk van Dokter Bouw!

W2 - Spelenderwijs naar een veilig ontwerp

Sprekers: Ester van Aalst (Relevant - netwerk externe veiligheid), Marlouce Biemans (Provincie Zuid-Holland)

Potentiële risico’s zie je niet altijd en het is van groot belang om hier bewust van te zijn bij ruimtelijk ontwerpen. Het Veilig Ontwerp Game laat u oefenen met het samenspel van externe veiligheid, ruimtelijke ordening en budgettering. Spelenderwijs worden mensen zich bewust van de mogelijkheden die er zijn om een gebied veilig in te richten. De game is gratis te downloaden (www.ontwerpveiligeomgeving.nl) en is tevens bruikbaar in het onderwijs. Schrijf je in voor deze sessie en zie direct wat de gevolgen zijn als je bouwt.

W3 - EV-jurisprudentie nader bekeken

Sprekers: Esther Broeren (Element Advocaten), Christiaan Soer (Royal HaskoningDHV)

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente uitspraken praten Esther Broeren en Christiaan Soer u bij over de rechtspraak op het gebied van externe veiligheid. Onderwerpen van gesprek zijn onder meer beperkt) kwetsbaar objecten, borgen van EV-maatregelen, risicocontouren, veiligheidscontouren, relativiteitsvereiste en bewijslast. Aansluitend is er ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

W4 - Veiligheid windenergie onder de loep

Spreker: Jeroen Eskens (Antea Group Nederland)

Jeroen Eskens praat u bij over de ontwikkelingen op het gebied van Windenergie en Omgeving. In de praktijk blijken partijen tegen veel praktische problemen op te lopen. Tijdens de kennistafel krijgt u op interactieve wijze een bloemlezing voorgeschoteld. Daarnaast neemt hij u aan de hand van de classificatie 'Windenergie gevoelig object' mee op situatie na invoering van de Omgevingswet. Uitsmijter vormen de technische aspecten van turbineveiligheid.

W5 - GESLOTEN: Omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie: Hoe doe je dat?

Sprekers: Hans Iserief (Omgeving IM&C), Aniek Ahlers (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), Marlouce Biemans (Impuls Omgevingsveiligheid)

Zes gemeenten met een verschillend risicoprofiel hebben meegedaan aan het pilotprogramma ‘Omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie’. Dit gebeurde op initiatief van het Ministerie van IenM, Impuls Omgevingsveiligheid en Ontwerp Veilige Omgeving. Samen met een veiligheidsregio en een omgevingsdienst is omgevingsveiligheid opgepakt als bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisie. Aan de hand van de praktijkervaringen wordt nu een set hulpmiddelen voor andere gemeenten gemaakt. In de workshop bootsen we het pilotproces in het klein na. Met het BKL in de hand werken we een RO-opgave uit, in een gebied waar omgevingsveiligheid relevant is. Vanuit dat veilig ontwerp komen we tot ambities voor een visie op de omgevingsveiligheid.

W6 - Veroudering procesinstallaties beheersbaar maken

Spreker: Edward Geus (RIVM)

Bedrijven zijn verplicht de risico’s veroorzaakt door ‘ageing’ van procesinstallaties te beheersen. Maar een definitie hiervoor ontbreekt, evenals een normatief kader voor veroudering. Om ervaring op te doen met het begrip ‘ageing’ binnen inspecties is in 2016 een project gestart dat is ingebed in BRZO+, het samenwerkingsplatform van de Brzo-inspectiediensten. RIVM ondersteunt de projectgroep. Tijdens de workshop geven we nadere invulling aan het begrip ‘ageing’ en delen we de eerste ervaringen met uitgevoerde inspecties.

W7 - Samenwerken aan maatschappelijke opgaven

Spreker: Burgemeester D. Schrijer (Gemeente Zwijndrecht)
Gespreksleider: Hans Spobeck (Instituut Fysieke Veiligheid)

Hoe krijgen we de verschillende geledingen binnen een gemeente bij elkaar? Wat houdt burgers, bedrijven en organisaties bezig? Hoe gaat de gemeente om met (deel)belangen? Burgemeester Schrijer van Zwijndrecht nodigt u uit samen met hem gemeentelijke dilemma’s en problemen te benoemen. Plus om samen met hem hiervoor oplossingen te bedenken.

W8 - GESLOTEN: Omgevingsrisico klaar voor de start!

Sprekers: Arie-Jan Arbouw (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), Arjan Boxman (RIVM), Reinoud Scheres (AVIV)

Sinds de inwerkingtreding van het Bevi is veel aandacht uitgegaan naar het groepsrisico en de vaak late verantwoording ervan. Het groepsrisico bleef bovendien lastig uitlegbaar. Daarom stapt het beleid over op een schillenmodel. De kern daarvan is dat mogelijke effecten van een calamiteit ruimtelijk inzichtelijk worden gemaakt en daarmee vanaf dag één communiceerbaar zijn. In deze sessie nemen wij u mee in de nieuwe denkwijze. Ook gaat u zelf aan de slag met een casus met het omgevingsrisico.