VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

Levendig landbouwdebat

Geplaatst op 09-06-2023  -  Categorie: Algemeen

web-la-landscape-4332867-cc0-eveline-de-bruin-via-pixabayNationaal Programma Landelijk Gebied (Aanpak stikstof)

25 april vond een interessante bijeenkomst plaats over het Nationaal Programma Landelijk Gebied, met in het bijzonder aandacht voor de aanpak van stikstof in de landbouw. Vanuit de VVM waren ruim 30 leden aanwezig.

Na de opening door Mart Mensink, namens de sectie Landbouw en Voedsel ging het woord naar Susanne Kuijpers en Jan van Bergen van het Ministerie van LNV.

Susanne ging in op het Nationaal Programma Landelijk Gebied (integrale aanpak klimaat, biodiversiteit, water en stikstof in relatie met de ruimtelijke toekomstperspectief van het landelijk gebied); Jan van Bergen specifiek op de aanpak van de stikstofproblematiek in de landbouw.
Bekijk hun presentatie

Vervolgens reageerde Johan Sliggers met een pleidooi voor grondgebondenheid van zowel de melkveehouderij als de intensieve varkens en pluimveehouderij. Hierbij bouwde hij voort op zijn eerdere artikelen in Milieu.
Bekijk zijn presentatie

De discussie met de zaal ging onder andere over Natura 2000 (aan de ene kant werd vanuit de zaal gesuggereerd dat bij de aanwijzing van de gebieden onvoldoende rekening is gehouden met de ruimtelijke consequenties en aan de andere kant juist een pleidooi voor de aanwijzing vanwege de potenties van de gebieden voor de biodiversiteit
mits er rekening wordt gehouden met water en bodem).

Een andere vraag betrof de omgang met de vergunningverlening op korte termijn voor woningbouw, wegen etc. met als antwoord dat de staat van de natuur bepalend is voor de ruimte die er is voor vergunningverlening. Bovendien wordt ingezet op het verstevigen van de regie op het uitgeven van beschikbare ontwikkelruimte voor projecten van nationaal belang. Verder blijft het spannend hoe de provinciale coalitie-akkoorden uitpakken nu de Boer Burger Beweging het initiatief heeft en in het verlengde het Landbouwakkoord, specifiek met betrekking tot de melkveehouderij. Vanuit de zaal werd voor het Landbouwakkoord nogmaals gewezen op de betrokkenheid van
de ketenpartijen. En in Europees verband op het Klimaatakkoord en de Kaderrichtlijn Water als belangrijke randvoorwaarden.

In de eindconclusie werd onderscheid gemaakt tussen de lijn van het Ministerie van LNV en aan de andere kant als oplossingsrichting het weer grondgebonden maken van de veehouderij in de lijn van de presentatie van
Johan Sliggers.

Verder werd gewezen op een een overzicht van alle artikelen over landbouw-milieu die de afgelopen 4 jaar in Milieu zijn verschenen.

Alles bij elkaar een geslaagde bijeenkomst!