VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 
Programma:   
10:00 uur   Ontvangst met koffie en thee
10:15 uur Kjeld Vinkx (To70) - Introductie van het nieuwe normenstelsel voor Schiphol
In de afgelopen jaren is een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol ontwikkeld. Dit nieuwe stelsel beoogt het strikt preferentieel vliegen (optimaal gebruik van de start- en landingsbanen zodat het kleinste aantal mensen gehinderd wordt) én de ontwikkeling van de luchtvaart op Schiphol mogelijk te maken. Het nieuwe stelsel komt in de plaats van een systeem met grenswaarden in handhavingspunten. De presentatie gaat in op de knelpunten van het huidige systeem, de werking en principes van het nieuwe stelsel en de verwachte voordelen van het nieuwe stelsel.
10:55 uur Ed Gordijn (Schiphol N.V.) - Implementatie van het nieuwe normenstel
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft zich ten doel gesteld om het nieuwe stelsel in wet- en regelgeving te verankeren. De luchthaven Schiphol stelt daarvoor een MER op, dat de effecten inzichtelijk maakt van het gebruik volgens het nieuwe stelsel en de ontwikkeling van de luchtvaart op Schiphol die hierdoor mogelijk is. De presentatie gaat nader in op de stappen tot de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel en het MER dat daarvoor wordt opgesteld.
11:35 uur Gijsjan van Blokland (M+P) - Beheersing van luchtvaartlawaai in Europees perspectief
De nieuwe regelgeving voor invoeren van geluidsbeperkende maatregelen in de EU schrijft voor dat de ICAO balanced approach gevolgd wordt, waaronder de analyse van kosten en baten.
Van Blokland gaat in op de implicaties van deze regelgeving zullen en op de verschillende typen maatregelen die in Europa bestaan of eraan zitten te komen.
12:15 uur Lunch
13:00 uur Arno Eisses (TNO) – Ribbels tegen grondlawaai
Na de opening van de Polderbaan kregen nieuwe gebieden rond Schiphol te maken met geluidoverlast door vliegverkeer. Verrassend was dat er veel klachten kwamen uit een gebied waar het verkeer van de Polderbaan niet overheen vliegt, namelijk het noorden van Hoofddorp. De bewoners hadden last van laagfrequent geluid afkomstig van vliegtuigen die tijdens de start met vol vermogen vaart maken op de baan. Daarom heeft dit de naam ‘grondgeluid’ gekregen. Om het grondgeluid in Hoofddorp te beperken, zijn inmiddels wigvormige heuvels aangelegd die ongeveer twee meter boven het maaiveld uitsteken. De presentatie gaat over het ontwerpproces, de realisatie van de ‘ribbels’ in een parkomgeving en de evaluatie van de behaalde geluidreductie.
13:40 uur Oscar Breugelmans (RIVM) – Geluid van luchtvaart en gezondheid
De groei van de luchtvaart leidt tot een constante spanning tussen de bedrijfsmatige activiteit en de beleving van omwonenden rondom vliegvelden. Voor de luchthaven Schiphol is voor de periode tot 2020 een plafond van 500.000 vluchten afgesproken. Dit leidt tot het creëren van extra capaciteit op de luchthavens Eindhoven en Lelystad. In totaal gaat het om 70.000 extra vliegbewegingen. Deze uitbreiding geeft weliswaar een impuls aan de regionale economie, maar zorgt ook voor onrust onder de omwonenden. Blootstelling aan geluid van vliegverkeer kan immers leiden tot gezondheidseffecten, geluidhinder en slaapverstoring. Om deze effecten goed in kaart te brengen, werkt WHO Europa aan een update van de gezondheidskundige richtlijnen voor geluid. De presentatie gaat in op de gezondheidseffecten die door de WHO worden gesignaleerd en de betekenis daarvan voor de situatie rond de Nederlandse luchthavens.
14:20 uur Pauze
14:40 uur Joost van Faassen (gem. Haarlemmermeer) – Samenleven met de luchthaven: Voorbij de contouren en naar het gesprek
De discussie rondom de luchthaven en geluid zit in een discours. Waar het gaat over een technocratische benadering van de lijnen op de kaart wordt er vaak voorbijgegaan aan de kracht van een sterke regio met een luchthaven er in. Het gesprek hier over wordt niet gevoerd. Vasthouden aan de lijnen op de kaart en daarmee bepalen of er hinder is of niet, is een andere dan de perceptie van hinder in een publiek debat te voeren. Samenleven met de luchthaven is een onderzoek wat meer over de potentie van een sterke regio met een luchthaven daar in gaat. Zoeken naar nieuwe (innovatieve) modellen om het publieke debat te openen en meer inzicht te geven in de kansen.
15:20 uur Johan Weggeman (Omgevingsraad Schiphol) – Dialoog met de omgeving
Tien jaar geleden is de Alderstafel Schiphol opgericht. De Alderstafel is het symbool geworden van het in dialoog met de omgeving zoeken naar een gebalanceerde luchthavenontwikkeling. Ook Eindhoven Airport en Lelystad Airport hebben hun Alderstafel gekregen. Met de oprichting van de Omgevingsraad Schiphol is het overleg een nieuwe fase ingegaan. Rijk, regionale overheden, luchtvaartsector, omwonenden, milieubeweging en bedrijfsleven treffen elkaar in dit orgaan om de ontwikkeling van de luchtvaart te bespreken in relatie tot de leefomgeving.

In de presentatie zal een overzicht worden gegeven van de structuur, spelregels, partijen, onderwerpen, resultaten van 10 jaar Alderstafels/Omgevingsraad Schiphol.

16:00 uur Afsluiting en netwerkborrel